Polityka prywatności i cookies

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna i chcemy, abyś w trakcie korzystania z naszych usług czy podjęcia z nami współpracy czuli się Państwo komfortowo. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz regułach dotyczący plików cookies, które są wykorzystywane przez naszą firmę i wszystkie prowadzone przez nas serwisy. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.
Definicje
Polityka - niniejsza Polityka prywatności.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis - każdy serwis internetowy prowadzony przez Administratora (np. www.geciow.com , www.crmdemo.pl , www.zamowstrone.com
Kto jest administratorem moich danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest geciow.com Maciej Geciów (zwany dalej"geciow.com") z siedzibą ul. Klecińska 182, 54-412 Wrocław, posiadający numer statystyczny REGON 368197463, numer identyfikacji podatkowej NIP 895-107-31-90.

Do kogo mogę się zwrócić, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez geciow.com
W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez geciow.com, może się Pani/Pan skontaktować z nami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: daneosobowe@geciow.com lub na adres geciow.com Maciej Geciów Klecińska 182, 54-412 Wrocław.

Skąd geciow.com ma moje dane
Dobrowolnie podaliście lub podacie Państwo swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie o skorzystanie z oferowanych przez nas usług (strony www i media społecznościowe, systemy CRM, wsparcie procesów sprzedaży) lub reklamacji.
Podanie danych jest również dobrowolne i konieczne, aby zawrzeć i realizować umowę po wyborze usługi oraz ich rozliczeń wymaganych przez prawo.
Podanie danych jest również dobrowolne i niezbędne, aby zostać naszym pracownikiem/współpracownikiem/partnerem.
Dla celów marketingowych (Newsletter) podanie danych jest dobrowolne i potwierdzone poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody na otrzymywanie od nas powiadomienia o ofertach lub nowościach na blogu.
Zakres przekazanych nam danych kontaktowych obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres email oraz NIP, REGON.
Zakres przekazanych nam danych kontaktowych w przypadku rekrutacji i danych pracowniczych wynika z prawa pracy i innych przepisów jeśli mają zastosowanie oraz może wymagać Państwa dodatkowej zgody.
Jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna i jak długo geciow.com przetwarza moje dane osobowe
geciow.com potrzebuje Pani/Pana danych osobowych w następujących celach:

Cele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem.art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODOOkres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
Identyfikacja nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub adres email – w zakresie danych nie-zbędnych lub nadmiarowych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytaniaart. 6 ust. 1 lit. bart. 6 ust. 1 lit. APrzez okres 1 roku licząc od upływu terminu rękojmi lub rozliczenia reklamacji
Rozpatrywanie reklamacji i skarg (kontakt bezpośrednio z klientem w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, pra-cownikami/współpracownikami klientów)art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODOPrzez okres 1 roku licząc od upływu terminu rękojmi lub rozliczenia reklamacji
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi (pracowników/współpracowników klientów/potencjalnych klientów)art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODOOkres zależny jest do czasu trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia. W przypadku postępowań egzekucyjnych do momentu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe)art. 6 ust. 1 lit. lit. c RODOOkres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano, będziemy je przechowywać w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres niezbędny dla możliwego dochodzenia roszczeń.
Realizacja działań marketingowych drogą tradycyjną tj. bez korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Potrzebujemy promować nasze produkty i usługi.art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODODo momentu wniesienia sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
Realizacja działań marketingowych drogą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Potrzebujemy promować nasze produkty i usługi również kanałem elektronicznym.art. 6 ust. 1 lit. lit. a RODO oraz prawo telekomunikacyjne i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Do momentu wycofania zgody, a po jej odwołaniu przez okres wymagany przepisami prawa i dochodzenia roszczeń jednak nie dłużej niż 6 lat od daty odwołania zgody.
Przetwarzanie danych z portali społecznościowych prowadzonych przez geciow.com polegające na promocji własnej marki.art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODODo momentu wniesienia sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
Rekrutacja (Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego lub przyszłego po wyrażeniu odwoływalnej zgody. Inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f oraz Art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji tj. czasu, w którym z danym kandydatem zakończy się okres próbny jako nasz uzasadniony cel, gdyż zarówno osoba jak i geciow.com mogą w tym czasie zrezygnować ze współpracy. W przypadku wyrażenia zgody dla przyszłych rekrutacji nie dłużej niż 12 miesięcy.
Zarządzanie danymi pracowników/współpracowników, w tym ich wizerunekArt. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f oraz Art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa pracy: art. 22, art. 291 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Wizerunek wykorzystujemy wyłącznie na podstawie zgody jeśli ma być on upubliczniony w sieci Internet.Dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. po ustaniu zatrudnienia pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej (akt osobowych) przez 50 lat, a dla osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. przez 10 lat licząc od dnia zakończenia pracy.Do akt osobowych nie zalicza się m.in.:- listy obecności,- harmonogramy pracy,- wnioski urlopowe,- kopie wydanych zaświadczeń.W związku z tym, zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne i taki będzie też okres przechowywania dokumentów nie będących aktami osobowymi.


Jeśli z jakiegoś powodu okres przedawnienia roszczeń jest krótszy niż okres wymagany do przechowywania dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowo-księgowych, termin przechowywania takiej dokumentacji wynosi 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat). Dla zapewnienia rozliczalności dane, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.
Czy musze podać geciow.com swoje dane osobowe i jaki jest skutek ich nie podania
Wskazujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, iż podanie tych danych jest niezbędne dla udzielenia Państwu odpowiedzi na przesłane pytanie, zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy. W zależności od celu, niepodanie danych lub niewyrażenie odpowiednich zgód może skutkować
• brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane geciow.com pytanie czy rozpatrzenie reklamacji;
• brakiem możliwości korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności, na przykład otrzymywaniu newsletter’a,
• brakiem możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych geciow.com
• uczestnictwa w szkoleniach otwartych jak i online;
• brakiem możliwości zawarcia i realizacji umów
Jakie mam uprawnienia wobec geciow.com w zakresie przetwarzanych danych
Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez geciow.com może Pani/Pan żądać od geciow.com:
• dostępu do danych;
• sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez geciow.com; zgłosi Pani/Pan uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający geciow.com sprawdzić prawidłowość Pani/Pana danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie są już potrzebne geciow.com , ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• wycofania udzielonych zgód, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• sprzeciwu, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, marketingu bezpośredniego w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuację.

Prosimy o kontakt, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw:
e-mail: daneosobowe@geciow.com lub pisemnie geciow.com Maciej Geciów z siedzibą ul. Klecińska 182, 54-412 Wrocław.
Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez geciow.com do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Czy przekazujecie moje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku stosowanie rozwiązań biurowych Microsoft Corp i sposobu ich funkcjonowania oraz analizy funkcjonowania naszej strony internetowej dostarczanych przez Google, Facebook, LinkedIn lub podobnie działające rozwiązania, informujemy, iż Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework. W przypadku innych podmiotów, które nie znajdują się na liście Tarczy Prywatności UE-USA lub są w innym niż USA kraju odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą innych prawnie wiążących i egzekwowalnych instrumentów uznawanych przez Komisję Europejską.
Czy moje dane są profilowane
W zakresie działania strony internetowej czy newslettera możemy dokonywać profilowania. Polega ono na automatycznej ocenie, jakimi usługami możecie być Państwo zainteresowani, na podstawie podejmowanych na stronie działań. My również nie lubimy otrzymywać treści, które nas nie interesują.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutków prawnych lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
Czy moje dane są u was bezpieczne
Przetwarzając dane osobowe przykładamy dużą wagę do ich bezpieczeństwa stosując odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zgodne z prawem i praktykami rynkowymi w zakresie ich ochrony takich jak szyfrowanie danych, szyfrowanie połączenie za pomocą certyfikatu SSL czy nadawanie uprawnień dostępu do danych, utratą czy uszkodzeniem. Do danych osobowych zbieranych przez geciow.com mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy geciow.com oraz uprawnione osoby lub podmioty.
Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii na stronie internetowej

Nasz serwis, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (smartfonie, komputerze, laptopie,), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W chwili połączenia się z naszym Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, ta-kich jak:
– czas nadejścia zapytania;
– czas wysłania odpowiedzi;
– nazwa stacji Usługobiorcy;
– informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https;
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.

Informacje zawarte w cookies to szereg liter i cyfr, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. logowania do konta.
Zasadniczo pliki cookie dzielą się na:
stałe (z ang. persistent cookies) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
sesyjne (tymczasowe z ang. session cookies) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies) - to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszcza-nych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamo-wych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową rekla-modawcy).

Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się nowymi technologiami i ochroną danych (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych butów.

2. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenie odwiedzało już stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za po-mocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za pomocą którego korzystasz z do-stępu do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w połączeniu z innymi danymi, mogą stano-wić dane osobowe.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
• „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, przy czym niektóre elementy strony przestaną działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
• „analityczne”/„wydajnościowe” pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzy-stania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza witryna internetowa lub pomóc nam w jej dostosowaniu. Te pliki cookie pozwalają nam na zlicza-nie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje witryny mogą stać się niedostępne.
• „funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego po-chodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą działać nieprawidłowo.
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie odwiedzającym stronę internetową treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także poprzez działania remarketingowe z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem naszej strony przez naszych dostawców reklamowych. Mogą one być wykorzystane do tworzenia profili odwiedzających, prezentowania bardziej trafnych lub odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu pojawianiu się tej samej reklamy, a także do mierzenia efektywność kampanii reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich preferencji lub zainteresowań.
• „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron internetowych, które są interesujące za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub przycisku „Lubię to”, a także powiązaniu konta na portalu społecznościowym z naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów społecznościowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania użytkownika strony internetowej. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

5. W zależności od używanej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, rodzaj oraz ilość plików cookies może się różnić.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookieRodzaj pliku cookieCel wykorzystywania pliku cookieCzy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny? Czas wygaśnięcia
xxxxxxxxxxxx
yyyyyyyyyyyy

6. Możesz zmienić ustawienia zarządzania plikami cookies w przeglądarkach. Pomocne będą poniższe odnośniki ze wskazówkami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Można także zablokować usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zmiana Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana przez geciow.com poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.
Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 24 października 2018 r.
Skip to content